Arteterapia

Arteterapia

Prevencia

Arteterapia (lat. ars – umenie, gr. therapeia – liečenie) je kreatívny a terapeutický proces, ktorý využíva umeleckú tvorbu na podporu liečenia a sebapoznania. Je efektívna terapia pre osoby s postihnutím v oblasti vývoja, fyzického zdravia, duševného stavu a sociálnych schopností, vrátane telesných alebo duševných ochorení. Arteterapia je rozšírená v rôznych prostredia, ako sú psychiatrické pracoviská, nemocnice, rehabilitačné strediská, výchovné a vzdelávacie zariadenia, forenzné inštitúcie, zariadenia sociálnych služieb. Je uplatňovaná prostredníctvom individuálnej alebo skupinovej terapie, pričom sem patrí rodinná arteterapia a partnerská arteterapia.

Symbolika a interpretácia v arteterapii

Symbolika môže slúžiť ako prostriedok na vyjadrenie a skúmanie vnútorných emócií a myšlienok, ktoré sa komplikovane formulujú pomocou slovného jazyka. Priebeh arteterapie, kde symbolika bola využívaná na proces spracovania traumy.

Priebeh arteterapie

Prvé iniciálne stretnutie s arteterapeutom znamená dôležitý okamih v terapeutickom procese, kde terapeut navodzuje atmosféru dôvery a vytvára základy pre budúcu spoluprácu s klientom. Pri nasledujúcom stretnutí terapeut pokračuje v spolupráci s klientom a pomáha mu vybrať vhodné umelecké médium na základe predošlých skúseností a potrieb klienta. Výber umeleckého média je rozhodujúci faktor, ktorý ovplyvňuje hĺbku a účinnosť terapeutickej práce. Každé umelecké médium ponúka jedinečný spôsob vyjadrovania a pôsobí na klientovu psychiku a emocionálnu sféru rôznymi spôsobmi. Terapeuti v oblasti arteterapie poskytujú klientom priestor na odhalenie svojich vnútorných myšlienok a emócií bez priamej nadväznosti na terapeuta. Po dokončení diela terapeut spolu s klientom reflektujú jeho sémantiku prostredníctvom konverzácie, t. j. diskusia o výbere farieb, tvarov a symbolov. Na to nadväzuje spolupráca terapeuta s klientom pri hľadaní nových spôsobov na konfrontáciu s traumou. Po uzavretí procesu terapie sú traumatické skúsenosti integrované do klientovho života.