autismuz deti

Porucha autistického spektra

Zdravie

Autizmus známy aj ako porucha autistického spektra, PAS (Autism Spectrum Disorder, ASD) je neuro-vývojová porucha, ktorá ovplyvňuje spôsob, akým jednotlivec interaguje so svojím okolím, čo sa prejavuje v oblasti sociálnej interakcie, komunikácie a správania jednotlivca.

Príznaky autizmu

U každého jednotlivca sú individuálne. Symptómy sú úzko späté s osobnostnou charakteristikou jednotlivca, jeho rozumovými schopnosťami a prípadnou inou pridruženou poruchou. Autizmus diagnostikujeme na základe triády príznakov, teda vymedzením hlavných spoločných rysov poruchy. Zasahujú sociálnu interakciu, komunikáciu a predstavivosť. U ľudí s poruchou autizmu pozorujeme záchvaty hnevu, motorickú neobratnosť, echoláliu (nezmyselné opakovanie hovorených slov inej osoby ako symptóm psychiatrickej poruchy), obmedzený pohľad do očí, precitlivenosť na vonkajšie podnety (zvuky, svetlá, dotyk), zdanlivú hluchotu, fóbie, znížený prah bolesti, zvláštnu chôdzu, obľubu v hľadaní pravidelností, zvláštnosti v spontánnej hre (napr. namiesto hrania sa s legom, autíčkami alebo bábikami si ich dieťa zoraďuje podľa veľkosti).

Sociálna interakcia a sociálne správanie

Deti s autizmom majú tendenciu mať ťažkosti pri vytváraní sociálnych vzťahov a reagujú na sociálne podnety odlišným spôsobom ako bežne očakávame. Potrebujú individuálny prístup. Autistické deti môžu čeliť ťažkostiam pri nadväzovaní vzťahov so svojimi rovesníkmi, účasťou v kolektívnych aktivitách a dodržiavaní pravidiel.

Komunikácia

U ľudí s poruchou autizmu je zdieľanie svojich skúseností problematické počas celého života. Deficity v oblasti komunikácie sa týkajú neverbálnej (gestá, mimika a reč tela) aj verbálnej interakcie. U detí sa väčšinou prejavuje oneskorený vývin reči, prípadne im úplne chýba. Deti s autizmom, ktoré nemajú vytvorenú funkčnú komunikáciu často používajú echolálie (nezmyselné opakovanie hovorených slov inej osoby ako symptóm psychiatrickej poruchy). Poznáme bezprostrednú a oneskorenú echoláliu. Rozlišujeme tri druhy echolálií, a to bezprostrednú echoláliu (dieťa opakuje slová a vety hneď ako ich počulo), oneskorenú echoláliu nefunkčnú (dieťa opakuje slová a vety, ktoré počulo pred dlhším časom, ale nechápe ich význam), oneskorenú echoláliu funkčnú, ktorá sa odlišuje od nefunkčnej, tým že dieťa po dlhšom čase v podobnej situácii použije rovnaké slovo alebo vetu, teda chápe zmysel daného slova či vety.

Predstavivosť, záujmy, hra

Pred prvým rokom života sa môžu prejaviť motorické stereotypy (opakované pohyby jednej alebo viacerých častí tela), ktoré nedefinujeme ako mimovoľné šklbanie spravidla nervového pôvodu. Dieťa s poruchou autizmu má narušenú schopnosť symbolického myslenia. Uprednostňuje stereotypné činnosti (zoraďuje predmety podľa farby, tvaru alebo veľkosti). Abnormálne sa sústredí na vybrané aktivity (opakované skladanie skladačiek, ukladanie kociek do radov), nezaujíma ho celok len konkrétne detaily. Musí mať nezmenené zariadenie izby alebo rovnaké uloženie hračiek.

Prístupy k autizmu

Dôležité je nadviazanie kvalitnej spolupráce s rodinou, schopnosť pedagogickej a terapeutickej empatie a dobré poznanie vývinovej psychológie a špecifík autistického spektra. Súčasne sa vyžaduje štruktúrovaný prístup k učeniu, čo zahŕňa stanovenie jasných pravidiel a jednoznačné usporiadanie prostredia.

Starostlivosť o autistickú populáciu na Slovensku

U každého jedinca prebieha integrácia do spoločnosti individuálne. Život autistu sa snažíme prispôsobiť v čo najvyššej miere bežnému životu:

Dochádzka do predškolského zariadenia, návšteva školy: špeciálna alebo bežná.

Voľnočasové aktivity: krúžky, trávenie voľného času medzi deťmi.

Nástup do práce: chránená dielňa, podporované zamestnanie, aktivity v rámci komunitného bývania, samostatné zamestnanie.

Samostatné bývanie: komunitné, chránené s občasnou asistenciou, samostatné.