sociálna psychologia

Sociálna psychológia

Prevencia

Psychológia zohráva relevantnú úlohu pri pochopení a riešení generačnej chudoby. Prenos chudoby z jednej generácie na druhú a vzťahy v rodine sú úzko prepojené.

Sociálne učenie a modelovanie

Sociálni agenti (rodičia, priatelia, kolegovia) v procese sociálneho učenia ovplyvňujú a formujú správanie, postoje a hodnoty jednotlivcov. Deti pozorujú a prijímajú hodnoty a postoje svojich rodičov, ktoré sa vzťahujú na prácu, vzdelanie, zodpovednosť, úspory a ďalšie dôležité stránky života. Ak rodičia prejavujú pozitívny postoj k práci, snažia sa dosiahnuť svoje ciele a neustále sa zlepšovať vo svojom pracovnom prostredí, tak deti majú väčšiu predispozíciu si tieto hodnoty internalizovať a uplatniť vo svojom živote.

Finančná gramotnosť

Nezodpovedné hospodárenie s financiami je úzko spojené s generačnou chudobou. Rodiny žijúce v chudobe často majú obmedzený prístup k finančnému vzdelávaniu a zdrojom na zlepšenie finančnej gramotnosti. Mentalita rodín, ktoré prijímajú chudobu ako osud a presvedčenie sa vyznačuje vnímaním chudoby ako nezvratnej a bezvýchodiskovej situácie, ktorú nedokážu ovplyvniť ani zmeniť. Čo môže negatívne ovplyvniť motiváciu detí rozvíjať svoje finančné kompetencie a snahu dosiahnuť vyššiu životnú úroveň.

Slumy

Slumy sú husto obývané oblasti nachádzajúce sa v mestskom prostredí. Obyvatelia slumov žijú v prostredí s nízkou úrovňou životných podmienok. Zhoršené hygienické podmienky zvyšujú riziko šírenia infekcií. Obmedzený prístup k čistej pitnej vode je vážnym a rozšíreným problémom v slumoch a chudobných oblastiach, ktorý ovplyvňuje zdravie a životné podmienky obyvateľov týchto komunít.

Ekonomicky znevýhodnené komunity v Európe

Etnická komunita je kozmopolitnou menšinou v Európe. Občania etnického pôvodu čelia rôznym sociálno-ekonomickým situáciám, ktoré ovplyvňujú ich životné podmienky a kvalitu života. Etnickí občania, ktorí žijú v obytných oblastiach s nedostatočnou infraštruktúrou majú často obmedzený prístup k základným hygienickým službám.

Prevencia

Prevencia generačnej chudoby si vyžaduje spoluprácu a koordináciu medzi rôznymi sektormi spoločnosti, vládou, občianskou spoločnosťou a jednotlivcami. Medzinárodné organizácie zohrávajú kľúčovú úlohu v podpore a koordinácii projektov, ktoré sú zamerané na zlepšenie životných podmienok ekonomicky znevýhodnených komunít a prispievanie k ich hospodárskemu rozvoju a inklúzií. Investícia do vzdelávania a poskytovanie štipendií pre rodiny s nízkymi príjmami môžu pozitívne pôsobiť na mladšiu generáciu a pomôcť zlepšiť ich životné podmienky.